Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu — informacje ogólne

image_pdf

WSTĘP

Polska kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów kampanii jest subkampania Szkoły Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego dyplomu jednostkom edukacyjnym. Udział w kampanii jest bezpłatny.

Dzięki udziałowi szkoły w kampanii:

 • nauczyciele zdobywają wiedzę merytoryczną oraz materiały edukacyjne na temat edukacji globalnej wraz ze wskazówkami, jak poruszać tę tematykę z uczniami;
 • szkoła uzyskuje dyplom potwierdzający otrzymanie tytułu Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu (dyplom jest przyznawany po wypełnieniu kryteriów, tytuł jest ważny przez dwa lata z możliwością przedłużenia);
 • szkoła posiadająca tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu ma pierwszeństwo w spotkaniach z gośćmi z globalnego Południa zaproszonymi przez organizatorów kampanii;
 • szkoła może liczyć na wsparcie merytoryczne ze strony organizatorów kampanii.

DEFINICJA

Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu to szkoła aktywnie zaangażowana w promowanie idei Sprawiedliwego Handlu. Oznacza to:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych na temat zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, w tym odnośnie do przyczyn ubóstwa w krajach rozwijających się, związanych m.in. z globalnym systemem handlu i jego wpływem na społeczności tych krajów;
 • podejmowanie na terenie szkoły oraz w społeczności lokalnej działań promujących ideę Sprawiedliwego Handlu jako narzędzia walki z ubóstwem i poprawy warunków życia drobnych wytwórców w krajach rozwijających się;
 • sprzyjanie dostępności produktów Sprawiedliwego Handlu na terenie szkoły.

Szkołą Przyjazną dla Sprawiedliwego Handlu może być dowolna szkoła podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna lub uczelnia wyższa.

UWAGI NA TEMAT REALIZACJI KRYTERIÓW

Zalecamy realizację kryteriów w kolejności ich występowania, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Na początek warto zapoznać się z kryterami, jakie szkoła musi spełnić, by uzyskać tytuł Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu.
 • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza online. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
 • Po zgłoszeniu kampanii warto pobrać raport z realizacji kryteriów (wraz z instrukcją i załącznikami). Zapoznanie się z tymi plikami ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
 • Raport warto uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
 • Na koniec należy przesłać wniosek o nadanie/przedłużenie tytułu, dołączając do niego raport z całą wymaganą dokumentacją.
 • Wnioski należy przesłać tylko dla kampanii, które były prowadzone przez co najmniej rok.

Czy powyższe informacje były pomocne?