Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu — informacje ogólne

image_pdf

WSTĘP

Polska kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, prowadzona przez Fundację „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, jest częścią międzynarodowego ruchu Fair Trade Towns, którego celem jest mobilizacja mieszkańców do działań na rzecz promowania Sprawiedliwego Handlu i kształtowania odpowiedzialnych zachowań konsumenckich wspierających zrównoważony rozwój. Jednym z obszarów kampanii jest subkampania Miasta Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, umożliwiająca uzyskanie stosownego dyplomu miastom, gminom oraz innym jednostkom administracyjnym. Udział w kampanii jest bezpłatny.

Uzyskanie tytułu Miasto przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu jest zbiorowym osiągnięciem mieszkańców a także okazją do współpracy dla lokalnych władz, szkół, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i mediów. Działając razem, mieszkańcy miast osiągają wieloraki efekt: w sferze promocji – rozpowszechnianie idei Sprawiedliwego Handlu; oraz w sferze ekonomii – poprawa sytuacji życiowej drobnych wytwórców w krajach rozwijających się. Każdy, kto kupuje produkty wytworzone z zachowaniem zasad etyki biznesu, wspiera handel promujący zrównoważony rozwój, a tym samym ma swój udział w tworzeniu nowej rzeczywistości.

Tytuł Miasto przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu jest ukoronowaniem zaangażowania lokalnej społeczności. Dzięki niemu zyskuje ona nowe możliwości promocji swojego miasta jako zaangażowanego w realizację milenijnych celów rozwoju ONZ, takich jak wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu, stosowanie zrównoważonych metod gospodarowania zasobami naturalnymi, tworzenie globalnych partnerskich porozumień na rzecz rozwoju oraz promowanie równości płci. Udana kampania dodatkowo integruje lokalną społeczność, a dyplom oraz nowa marka dla miasta są powodem do dumy jego mieszkańców.

DEFINICJA

Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu to każde miejsce, w którym mieszkańcy, firmy, organizacje oraz instytucje przez swoje codzienne wybory konsumenckie wspierają rynek produktów Sprawiedliwego Handlu, przyczyniając się tym samym do polepszania sytuacji drobnych producentów, rolników i pracowników najemnych w krajach rozwijających się. Gmina, dzielnica, miasto, uzyskują status Obszaru/Miasta Przyjaznego dla Sprawiedliwego Handlu po wypełnieniu kryteriów określonych przez organizatorów kampanii.

UWAGI NA TEMAT REALIZACJI KRYTERIÓW

Zalecamy realizację kryteriów w kolejności opisanej poniżej, jednak nie jest ona obowiązkowa.

  • Na początek warto zapoznać się z kryterami, jakie dana miejscowość musi spełnić, by uzyskać tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu.
  • Rozpoczęcie kampanii warto zgłosić za pomocą formularza online. Dzięki temu będziemy mogli zaoferować wsparcie w jej realizacji.
  • Po zgłoszeniu kampanii warto pobrać szablon raportu z realizacji kryteriów (wraz z instrukcją i załącznikami). Zapoznanie się z tymi plikami ułatwi odpowiednie prowadzenie i dokumentowanie kampanii w trakcie jej trwania.
  • Raport należy uzupełniać na bieżąco w trakcie trwania kampanii, jednak można w nim wykazać działania zrealizowane przed zgłoszeniem kampanii.
  • Na koniec należy przesłać wniosek o nadanie/przedłużenie tytułu na adres koordynator@fairtrade.org.pl, dołączając do niego raport z całą wymaganą dokumentacją.
  • Wnioski należy przesłać tylko dla kampanii, które były prowadzone przez co najmniej rok.

Czy powyższe informacje były pomocne?